Synstap i Norge

I Norge opplever rundt 337 000 personer synstap

Det finnes ikke nøyaktige data om antallet mennesker som lever med synstap i Norge, og antallet er avhengig av definisjonen. SSB anslår, ut fra selvrapportering av synstap, at det i 2017 lever rundt 337 000 personer med synstap (se informasjon i boksen til høyre). Ifølge International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) kan rundt 7000 av disse klassifiseres som blinde i henhold til Verdens helseorganisasjon (WHO) sine terskelverdier for målt synsskarphet. 

Vi har funnet at den vanligste årsaken til synshemning og blindhet i Vest -Europa er brytningsfeil og akkomodasjonsforstyrrelser. Disse tilstandene utgjør 44 prosent av andelen synshemmede og blinde. Fordelingen er basert på Bournes studie [6]. SSB benytter en noen annen definisjon enn det Bourne og WHO benytter, tallene er derfor ikke helt sammenfallende. 

Både Bourne og WHO inkluderer i sin definisjon, personer som bruker briller og kontaktlinser hver dag. Det betyr at hvis disse personene hadde benyttet riktig korreksjon, ville tallet vært betydelig lavere. 

Vi mener derfor at mer enn 50 prosent av alt synstap kunne vært forhindret gjennom regelmessige synsundersøkelser. Årsaken til dette er at hele 44 prosent kunne vært hjulpet med riktige briller og/eller kontaktlinser. I tillegg kan tidlig oppdagelse av øyesykdommer slik som diabetes retinopati, våt aldersrelatert makuladegenerasjon, katarakt og grønn stær redusere forekomsten av synshemning betydelig. 

Kilde: [2] [3] [6] [61] 

 

 

Definisjoner av synshemning og blindhet: Synshemning defineres av SSB i Levekårs- undersøkelsen 2015 som ”problemer med å se klart (under daglig bruk av briller eller kontaktlinser, dersom slike brukes)”. Blindhet defineres i tråd med som visus på mindre enn 0,05 ut fra Snellen-tavlen og med personens normale bruk av briller. 

Merknad: Vi har brukt antallet blinde personer i 2010 fra IAPB til å anslå antallet i 2017 ved hjelp av SSBs anslag av antall personer i alle aldersgrupper, med utgangspunkt i et fast estimat av utbredelsen av synshemninger i hver aldersgruppe i den finske oversikten over synshemninger, da ingen data fra Norge er tilgjengelig. Årsakene til synstap er fra Bournes anslag for Vest-Europa. 

[2] [Levekårsundersøkelsen] SSB (2012), Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012 - Dokumentasjonsrapport

[3] [IAPB] The International Agency for the Prevention of Blindness’ Global Vision Database Maps. Funnet i september 2017, og tilgjengelig på iapb.org

[6] [Bourne] Bourne et al. (2013) Causes of vision loss worldwide, 1990–2010: a systematic analysis. The Lancet Global Health.

[61] [Levekårsundersøkelsen] SSB (2015), Levekårsundersøkelsen om helse 2015 - Dokumentasjonsrapport